Atlūguma paraugs

Ja ir radusies vēlme izbeigt darba tiesiskās attiecības (uzrakstīt atlūgumu), noteikti būs nepieciešams atlūguma paraugs. Pirms rakstāt atlūgumu būtu jāielūkojas Darba likumā, lai Jūs kā darba ņēmējs izprastu šādas rīcības sekas, un nerastos lieki pārpratumi ar Darba devēju. Galvenokārt jāievēro, ka darbu vēlams uzteikt ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms, Jūs vēlaties atstāt esošo darba vietu. Protams, ja vien ātrāka aiziešanai ir pamatojums.

1. Atlūguma paraugs

Lejuplādēt .doc formātā : Atlūguma paraugs

Darbieka uzteikumu ( atlūgumu no darba) nosaka Darba likuma 100. pants, kas paredz:
  • Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku.
  • Darbiniekam, kurš nodarbināts algotā pagaidu vai citā darbā saistībā ar viņa dalību aktīvajosnodarbinātības pasākumos, ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu dienu iepriekš.
  • Darbinieka tiesības atsaukt uzteikumu nosaka darba devējs, ja šādas tiesības nav noteiktas darba koplīgumā vai darba līgumā.
  • Darbiniekam un darba devējam vienojoties, darba līgumu var izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa izbeigšanās.
  • Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, neievērojot šajā pantā noteikto uzteikuma termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu atzīstams katrs tāds apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības.

Darbu var izbeigt arī pamatojoties uz Darba likuma 114. pantu “Darbineka un darba devēja vienošānās”
Darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties. Šāds līgums slēdzams rakstveidā.

Būtiskākā atšķirība darbinieka uzteikumā un savstarpēji vienojoties ir bezdarbnieka pabalsta saņemšanas procesā.

“Ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas pēc darbinieka vēlēšanās (darbinieka uzteikums), bezdarbienka pabalsts tiks izmaksāts sekojoši: – pabalstu izmaksā no dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis visus dokumentus, kas apliecina tiesības uz pabalstu, bet ne agrāk kā 2 (divus) mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.”

Atlūguma paraugs

Atlūguma paraugs

 

Comments are closed.